:: Shika-shikan addini :: Rassan al'amuran addini :: Kyawawan halaye :: Kuma ba mu aika ba a gabaninka face mazaje, muna yin wahayi zuwa garesu, Kuma ku tambayi ma'abuta ambato idan kun kasance ba ku sani ba    (Anbiya': 7)
  Saduwa da mu ::

Tarihin rayuwa

::

Hidimomi

::

Dakin hotuna  

Arabic

Persian

English

French

Russian

Bangla

Swahili

Urdu
Turkish

Kurdi

Tamil

Indonesian

China

Hindi

Hausa

Azari