مؤلفات

اقتصاد

صفحه اصلى

  

اقتصاد اسلامى

 

اسم کتاب: اقتصاد اسلامى

مترجم: محمد باقر فالى

ناشر: كانون نشر انديشه هاى اسلامى

تعداد صفحات: 65

بهترين قانونها آن است كه با طبيعت بشر، و سازمان آفرينش او سازگار باشد، و نيازمنديهاى همه جانبه طبيعى و فطريش را برآورد، و الا.. نه قابل عمل است و نه مى تواند آدمى را خوشبخت و سعادتمند سازد.

 اين شعور فطرى انسان همواره بايستى در مقام قانونگذارى مورد توجه قانونگذاران قرار گيرد، تا با تنظيم قوانين و برنامه هائى متناسب با سرشت و فطرت آدمى، بتواند نيازمنديهاى طبيعى او را رفع كرده، و سعادت فردى و اجتماعيش را تأمين نمايد، و اينكه مى بينيم در طول تاريخ بشر قوانين گوناگون پديد آمده، و بزودى از درجه اعتبار ساقط شده است به علت عدم انطباق آن قوانين با قوانين تكوين و سرشت آدمى بوده است، زيرا انسان موجودى است ناشناخته، و تاكنون أسرار خلقت عجيب خود را باز نيافته، و أز قوانين و مقررات طبيعت سررشته اى ندارد، از نظام دقيق جهان و نظم آن اطلاعى ندارد، آيا چگونه ممكن است چنين انسانى قانونگذار باشد؟!.

  پيشگفتار

  مقدمه مؤلف

  اقتصاد اسلامی

ثروت

  علم اقتصاد

  دوره های تاريخ از نظر مارکس

  بردگی

  کمونيسم ساقط می شود

  سرمايه دار غربی و مالكيت فرد

  بالا بردن سطح اجتماعی

  نکاتی پيرامون صنعت و کشاورزی

  فرصتهای يكسان و ملاحظه نسبت

پول

مسائلی چند

قدرت پول در معامله

تورم

آسيب تورم

  مثلث اختناق

چگونه حل مشکل تورم

بانک

ارزش کالاها

بهره افزوده

عرضه و تقاضا 

استعمار

شمه ای از زيانهاى استعمار

زمين و منابع طبيعي

خاتمه

و اما مسأله کشاورزی در اسلام