مؤلفات

 اقتصاد

صفحه اصلى

  

نقش ثروت در پيشبرد جوامع انسانى بر كسى پوشيده نيست و يقيناً اسلام هم از اين مسئله مستثنى نيست و يكى از اهرمهاى تقدّم اسلام ثروت مىباشد چنانچه كه مىدانيم پيشرفت اسلام مرهون ثروت حضرت خديجه (سلام الله عليها) و شمشير حضرت اميرالمؤمنين (عليه السلام) مىباشد.

بنابر اين اصل استفاده از ثروت براى پيشبرد اسلام اصلى پذيرفته شده و مقبول است ولى راه تحصيل آن يكى از مسائل مهم براى دست اندركاران امور مذهبى و افرادى كه براى پيشبرد دين مشغول فعاليت هستند، مىباشد.

اين كتاب در حدود چهل سال قبل به رشته تحرير درآمده و نويسنده با توجه به شرايط زمان و مكان، با زبانى ساده همگان را به انفاق و پرداخت حقوق شرعى تشويق مىنمايد ضمن اينكه فوائد انفاق و حقوق شرعى و مضار امساكِ از آن را گوشزد مىنمايد.

اين كتاب در سال 52 يعنى بيست و هشت سال قبل به فارسى ترجمه شده.

مقدمه مترجم

مقدمه مؤلف

پيامهاى قرآن

نتيجه اعمال

نتيجه كار و كوشش

كاخ نشينان

چراغ پشت سر

تأمين حوزه

حقوق شرعى

انفاق

مسئوليت ثروتمندان

ثروتمندان نيكو كار

دنياى فانى

نظم و اقتصاد

خاتمه