مؤلفات

 فرهنگ اسلامى

صفحه اصلى

  

كتابى كه پيش روى شماست حاوى پيامى دوگانه براى مسلمانان و همزمان براى ملّتهاى غربى است. نگارنده سعى دارند مواضع قوت و نيكى و جايگاههاى ضعف و بدى موجود را در پيكر تمدّن غرب پيدا كنند و بر آنند كه فطرت و وجدان را در درون ملتهاى غربى و فرزانگان و خردمندان ايشان بيدار نمايند. بنا براين در مسير اين كار پرمحتوا و بزرگ كه در حجم كوچكى گنجانيده شده از روش حكيمانه وموعظه حسنه بهره جسته اند، بدين ترتيب كه به نحوى آرام و استوار و منطقى اشتباهات و شكافها و مفسده هائى كه گريبانگير جامعه غربى است را نشان مىدهند و آنگاه بدون هيچ جنجال و يا تحريك غير منطقى مرهم شفابخشى را كه تمدن اسلامى ارائه مىدهد، در اختيار خواننده غربى مىگذارند.

همزمان آيت الله العظمى شيرازى (دام ظله) سعى مىكنند پرده شيفتگى نسبت به تمدن غرب را از روى چشمان كنار بزنند، پرده اى كه چشم بسيارى از مسلمانان را پوشانيده و از ديدن حقيقت محروم شان ساخته و آنها را بر اين داشته كه بىانديشه از پى داده هاى تمدن غرب بدوند. ايشان از اين رهگذر بر اساس اصول علمى، خطرات پيروى از عملكرد غربيها و تقليد از آنها را كه به عنوان مد و شيوه جديدى تلقى مىگردد، گوشزد نموده و همزمان مسلمانان را به پيروى از اسلوب پويائى رهنمون مىشوند. اسلوبى كه عمل به آن ضامن هدايت ملتهاى غربى به سوى شريعت والاى اسلام است.

بهرحال مىتوان گفت آيت الله العظمى شيرازى بر مبناى آيات و روايات ذيل و البته با شيوه و متد جديد و انديشه ناب خويش و با ارزيابى موزون و منطقى و ضمن نگرش و اشراف به آينده، راه جديدى را فراسوى رهروان شريعت مىگشايند.

مقدمه مترجم

مقدمه مؤلف

استعمار

سرمايه دارى

ماترياليسم

برترى طلبى

آزادى

مسابقات تسليحاتى

جاسوسى

حكومت

مشاغل كاذب

به هدر دادن ذخاير و ثروتها

گرانى

بيت المال

بيكارى

زن

فقر و تنگدستى

بيمارى

ازدياد جمعيّت

ضايع شدن توانمنديها

فضاى باز اقتصادى

بىمنطقى

آخرين سخن