مؤلفات

 فرهنگ اسلامى

صفحه اصلى

  

 

آثار منفى پخش فيلمهاى خشن و فاسد بركسى پوشيده نيست. امروزه امواج فضائى توسط ماهواره ها مرزها را درنورديده و به هر منزلى سرك مىكشد.

اين پيشرفت تكنولوژيك همانقدر كه مىتواند مثبت باشد در صورت استفادهٴ ناصحيح آثار به مراتب مخرب ترى را در پى خواهد داشت و متاسفانه مافياى قدرت و امپراطور تبليغاتى جهان كه به هيچ چيز جز سود مادى نمىانديشد فرهنگ جهانى و بخصوص فرهنگ اسلامى مسلمانان را مورد هجوم قرار داده و نسل آيــنده را شديدا تهديد 

مقدمه مترجم

 

مقدمه مؤلف

 

فصل اول: بازگشت به ريشه ها

 

فصل دوم: طرحها و پيشنهادات

 

مىنمايد ومسلماً هر انسان آزادانديش را به تفكر وا مىدارد كه براى جلوگيرى از مفاسد احتمالى چنين پديده اى چه بايد كرد؟ بقول شاعر علاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد.

در اين زمينه شايد عدهٴ زيادى از متفكرين جهان رنمودها و پيامهائى داشته باشند كه در اين ميان آيت الله العظمى شيرازى از همان ابتداى فراگير شدن استفادهٴ از اين پديده در جهان، جهت راهنمائى مسلمانان و همهٴ آزادانديشان ضمن پذيرش واقعيت (چه بخواهيم و چه نخواهيم تكنولوژى پيشرفت خود را خواهد داشت و آثار خود را بر همه تحميل خواهد نمود) در اين زمينه مسائلى را عنوان نموده و پيشنهاداتى ارائه فرموده اند كه به فارسى ترجمه شده و تحت عنوان با ماهواره چه بايد كرد هم اكنون در دسترس شما عزيزان مىباشد.