مؤلفات

 سياست و حكومت

صفحه اصلى

 

  

هرچند كلمه استعمار كلمه اى مثبت و گرفته شده از ريشه عمران مىباشد اما بدليل عملكرد امپرياليستى استعمارگران، بارى منفى يافته و همواره معنى چپاول و سوء استفاده از ملل ضعيف را در ذهن تداعى مىنمايد.

بهرحال استعمارگران جهت تسلط بر كشورهاى مختلف راه هاى گوناگون را آزموده و تجربه نموده اند كه در اين ميان بهترين راه را در استحاله فرهنگى و تغيير در فرهنگ 

مقدمه مؤلف

 

به ما مى خندند

 

چرخهاى تمدن به عقب بر نمى گردد

 

نقشه استعمارگران چيست؟

ملل مختلف يافته اند و همواره با تكيه بر نقاط ضعف ملل گوناگون و بزرگ جلوه دادن اين نقاط ضعف سعى نموده اند با ايجاد تفرقه به مطلوب خود برسند.

جزوه اى را كه هم اكنون در دسترس شما عزيزان قرار مىدهيم بيش از چهل سال قبل توسط حضرت آيت الله العظمى شيرازى در شهر مقدس كربلا جهت آگاهى و رشد نسل جوان به رشته تحرير در آمده.

اميدواريم مورد بهرهٴ شما عزيزان قرار گيرد.