مؤلفات

 سياست و حكومت

صفحه اصلى

 

يكى از بيمارى ها، كه گريبانگير بشريت شده و او را از سير طبيعى بسوى كمال عقب نگه داشته، بيمارى استبداد در زمينه هاى سياسى، اقتصادى، اجتماعى مىباشد. لذا مكتب اسلام به طور جدّى با استبداد مبارزه كرده و راه استقرار دمكراسى را ارائه داده است، سيستم (شورا) از ديدگاه اسلام زيربناى ايجاد موازنه سياسى ميان ملّت و رهبر مىباشد و ضامن اجراى عدالت اقتصادى و اجتماعى است، نا گفته پيدا است كه اسلام نسبت به نظام شورا اهمّيت فراوانى قائل شده و در آيات قرآن و روايات اسلامى اشاره هاى گوناگونى به آن گرديده است.

 مقدمه ناشر

 

مقدمه مؤلف

 

فصل اول: نگاهى به شورا

 

فصل دوّم: دموكراسى مشورتى

 

فصل سوّم: مشورت از ديدگاه روايات

 

كتاب (شورا در اسلام) ما را به گوشه هائى از مزاياى سيستم شوراى اسلامى و كيفيت اجراى آن راهنمائى مىكند، همچنين مؤلف محترم بخشى از كتابش را به احزابى كه از نظام شورا سرچشمه مىگيرد اختصا داده و به سيستم دمكراسى غربى و احزاب مخالف و نيز احزاب فاشيستى بلوك شرق كه از نظر نويسنده كتاب مردود شناخته شده، اشاره نموده است.