مؤلفات

 سياست و حكومت

صفحه اصلى

 

 

تاريخ ملت يهود تاريخى پرفراز و نشيب است كه همواره با مكر و حيله و زراندوزى و بهانه جوئى از پيامبران الهى همراه مىباشد.

امروزه نيز نام يهود با حركت جهانى صهيونيست پيوند خورده، حركتى كه باعث بوجود آمدن دولت غاصب و ستمگر اسرائيل شد و از ابتداى تشكيل، اين دولت تا كنون دست به قتل و غارت بىگناهان زده و با قلدرى بر قسمتى از بهترين سرزمينهاى اسلامى حاكم گشته و رؤياى حاكميت بر جهان را از طريق زر و زور و تزوير در سر مىپروراند.

اعمال ضد اسلامى و انسانى آنها در طول تاريخ و از ابتداى پيدايش اسلام تا كنون بركسى پوشيده نيست ضمن اينكه آنها نيز دشمنى خود با مسلمين را پنهان نمىكنند.

در كتاب دنيا بازيچه يهود مؤلف به برخى از اعتقادات و برنامه هاى ايشان اشاره نموده و خواننده مىتواند در مجموع اطلاعات ذىقيمتى را در اين زمينه بدست آورده، به برخى اعمال و جرائم وحشيانه آنها پى ببرد.

مقدمه مترجم

مقدمه مؤلف

معرفى

فلسطين

تورات و عهد عتيق

تلمود

ماسونيسم

پروتكل ها 

نفوذ و سيطره يهود

توطئه ها

جنايتها

يهود چه مى كند؟

در مقابل اين جنايت چه بايد كرد؟