نويسنده عنوان شماره

ترجمه نوشتار

 آية اللَّه سيد رضا شيرازى

آيينه فضيلت ها 

27

حجة الاسلام والمسلمين

  شيخ حسين فدايى

احياگر قرن  

26

حجة الاسلام والمسلمين

 شيخ قاسم رياحى پور

ستاره درخشان فقاهت

25

حجة الاسلام والمسلمين

سيد جعفر شيرازى

فراتر از زمان

24

حجة الاسلام والمسلمين

عزيز اللَّه حسنى اركانى

نقش حساس اجتهاد در حل مشكلات

23

حجة الاسلام والمسلمين

 سيد محمد فالى

مهربان چون پدر

22

حجة الاسلام والمسلمين

شيخ مهدى رفعتى

فرزانه اى از تبار صالحان

21

حجة الاسلام والمسلمين

 ابراهيم وحيد دامغانى

گوهر يكتا

20

حجة الاسلام والمسلمين

سيد محمد ابراهيم موحّد قزوينى

ابر مرد مرجعيت

19

حجة الاسلام والمسلمين

حاج شيخ حسين كرمانى

مرد دانش و سياست

18

حجة الاسلام والمسلمين

شيخ محمد مهدى خورشيدى

فقيهان وارسته، امتداد امامت

17

حجة الاسلام والمسلمين

 براتعلى خدائى شمس آبادى

خاطره شيرين ملاقات با آية الله العظمى شيرازى

16

حجة الاسلام والمسلمين

 سيد احمد يعقوبى

موسوعه فقهى در يك نگاه

15

حجة الاسلام والمسلمين

 شيخ عيسى اهرى

مرجعيت و شناخت نيازها

14

حجة الاسلام

سيد حجت موسوى ميانجى

نماد خوبى ها

13

حجة الاسلام والمسلمين

 شيخ محمد على رسولى اراكى

فقيه كامل و جامع

12

حجة الاسلام والمسلمين
شيخ سعيد سعيدى

فراتر از درك و شناخت

11

حجة الاسلام والمسلمين
 سيد حسن احمدى نژاد بلخى

آفتاب فقاهت

10

حجة الاسلام والمسلمين

 شيخ حامد نواب

گوهرى ناشناخته

9

-----------

 او در يك نگاه

8

هيئت

حضرت معصومه (س) (بانوان)

مرجعى خستگى ناپذير

7

دکتر سید محمد ثقفی

مرجعى آشنا با روح زمان

6

 استاد عبدالحسين هراتى

باز خوانى جهانى شدن (Globalization)

5

سيد على حسينى

بازخوانى كتاب فقه محيط زيست

4

سيد محمد صادق بروجردى

فقيهى جامع‌

3

انطوان بارا

مقاله ى انديشمند مسيحى، انطوان بارا در مراسم دوّمين سالگرد

2

مجله خورشيد مكه

تشرّفات آيت الله العظمى شيرازى به محضر مقدس امام زمان (عج)

1